Login
Close
Inloggen

Toezichthouder Financiën (vervuld)

Meer details
Match criteria
Regio
  • Noord-Nederland
Vervuld

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever, Lauwers en Eems, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen van 4 tot en met 18 jaar op 17 basisscholen en 3 vestigingen voor voortgezet onderwijs in het gebied van Leens tot Roodeschool en van de waddenkust tot aan de stad Groningen.

Het algemeen bestuur van stichting Lauwers en Eems vormt een goedwerkend team. De leden werken volgens een one-tier besturingsmodel. Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken besteedt het algemeen bestuur vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting.

Functieomschrijving

Om het algemeen bestuur compleet te maken is Lauwers & Eems op zoek naar een Toezichthouder Financiën.

De toezichthoudende leden geven op passende wijze uitvoering aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Schoolbestuur Lauwers en Eems. De Code goed bestuur voor het primair onderwijs wordt nageleefd en de daarin genoemde principes voor governance zijn ook leidraad voor de toezichthoudende leden.

De toeziende bestuursleden hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden op grond van de statuten van stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems en het bestuursreglement van stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems.
• Het uitoefenen van integraal en onafhankelijk toezicht op de organisatie, waarbij de bestuursleden het toezicht zodanig inrichten dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:
- Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie.
- De resultaten en doelstellingen die de organisatie realiseert.
- Het functioneren en handelen van de directeur-bestuurders.
- De wijze waarop het dagelijks bestuur omgaat met de risico’s op de langere termijn.
- De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen.
- De relatie met de leerlingen, ouders, leidinggevenden en personeel en de externe. belanghebbenden, zoals de medezeggenschap, gemeenten en het toeleverend en afnemend onderwijsveld en bedrijven.
- Het geven van invulling aan de openbare identiteit van de openbare scholen.
- De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.
• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurders en optreden als klankbord.
• Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen.
• Het functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurders.
• Het jaarlijks evalueren van het toezicht door het algemeen bestuur.

Lauwers en Eems zoekt een toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van financiën.

Het toeziend bestuurslid met de portefeuille financiën heeft een zwaardere functie dan de overige toeziende bestuursleden, vergelijkbaar met de functie van voorzitter. Dit bestuurslid is lid van de audit- en treasurycommissie en adviseert het algemeen bestuur over financiële zaken, ontwikkelingen en risico’s en over financiële statutair voorgeschreven beslissingen als het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening van de organisatie.

Planning:
Eerste selectie op grond van ontvangen sollicitaties: van 17-08 tot 22-08-2020
Eerste selectiegesprekken met BenoemingsAdviesCommissie: van 31-08 tot 05-09-2020
Eventuele tweede ronde selectiegesprekken met BAC: van 07-09 tot 12-09-2020
Start toezichthouderschap 1e termijn: per 15-04-2021

Functie-eisen

Algemene functie-eisen toezichthoudend lid met het profiel financiën:
• Academisch denk- en werkniveau;
• Bestuurlijke en/of managementervaring;
• Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
• Visie op en betrokkenheid bij het PO en VO onderwijs;
• Kennis van en binding met de regio Noord Groningen;
• Kennis van het openbaar bestuur;
• Inzicht in onderwijskwaliteit, doelen en effecten;
• Kennis van onderwijsstructuur PO/VO en -wetgeving;
• Inzicht in bestuur en management onderwijsorganisatie;
• Beschikken over een breed en relevant netwerk;
• Voldoene tijd + energie willen besteden;
• Kennis van governance binnen PO/VO.

Specifieke functie-eisen toezichthoudend lid met het profiel financiën:
• Plaatsvervangend optreden als voorzitter;
• Representatie raad van toezicht;
• Financieel-economische kennis en sturing;
• Kennis van schoolgebouwen en facilitair beleid;
• Kennis van informatietechnologie en automatisering;
• Kennis van statuten en interne regelgeving;
• Inzicht in doel-middelen cycli;
• Inzicht in omvang/takenpakket topmanagement;
• Ervaring in voeren onderhandelingsgesprekken.

Gevraagde competenties toezichthoudend lid met het profiel financiën:
• Zelfreflecterend vermogen;
• Adviesvaardigheid;
• Besluitvaardigheid;
• Kritisch-analytisch vermogen;
• Inlevingsvermogen;
• Voortgangsbewaking besluitvorming;
• Voortgangsbewaking eigen werkzaamheden;
• Onafhankelijkheid;
• Vergadertechniek.

Sollicitatie

Governance Select ondersteunt Lauwers & Eems bij de werving van de Toezichthouder Financiën. Herkent u zich in het bovenstaande profiel, dan nodigt Governance Select u uit om te solliciteren. U kunt uw sollicitatie richten aan mevr. S. Zijlstra, Bestuurssecretaresse Lauwers & Eems, secretariaatbestuurlenE@lauwerseneems.nl. Voor procedurele vragen kunt u zich wenden tot mevr. S. Zijlstra (06-37524889), voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot drs. Clarice M. Rozema, c.m.rozema@governanceselect.nl (050-3115882). Uiteraard is vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Locatie

Noord-Groningen

Publish date

11.06.2020

Contactpersoon

Clarice Rozema
T: +31 50 3115 882

Medewerkers
Clarice Marike Rozema
Mobiel: +31 6 2505 5860
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Copyright © 2024 Hunter Select   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Privacy Statement